اگر یک دامن ساده دارید ، میتوانید با این ایده یک دامن جدید و متفاوت داشته باشید.

تغییر دامن کوتاه ساده

 

www.takroj.ir 300012923

تک رژ

ایده جالب تغییر دامن کوتاه ساده - تصویر 2
ایده جالب تغییر دامن کوتاه ساده - تصویر 3