شاید کهن ترین مدارک و نمونه هاى در و پنجره در معمارى ایران را بتوان در نقش قلعه هاى مادى در آثار دوره شاروقین یافت که در همه آنها دروازه هایى قرار دارد که داراى دولته است که از چوب ساخته و روى آن آهن کوب مى شده است.

ایرنا: شاید کهن ترین مدارک و نمونه هاى در و پنجره در معمارى ایران را بتوان در نقش قلعه هاى مادى در آثار دوره شاروقین یافت که در همه آنها دروازه هایى قرار دارد که داراى دولته است که از چوب ساخته و روى آن آهن کوب مى شده است.

وقتی هنر ماشینی نبود
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه