این گوشواره در این سبک در حال حاضر برای دهه ۳۰ می‌باشد. که نماد واقعی از زرق و برق از سال ۱۹۸۰ بوده است.

مدل گوشواره الماس هوپ

www.takroj.ir 300012975

مدل گوشواره الماس هوپ

www.takroj.ir 300012976

مدل گوشواره الماس هوپ

www.takroj.ir 300012977

مدل گوشواره الماس هوپ

www.takroj.ir 300012978

مدل گوشواره الماس هوپ

www.takroj.ir 300012979

مدل گوشواره الماس هوپ

www.takroj.ir 300012980

مدل گوشواره الماس هوپ

www.takroj.ir 300012981

مدل گوشواره الماس هوپ

www.takroj.ir 300012982

مدل گوشواره الماس هوپ

www.takroj.ir 300012973

مدل گوشواره الماس هوپ

www.takroj.ir 300012974

مدل گوشواره الماس هوپ

منبع: تک رژ

مدل گوشواره الماس هوپ - تصویر 11
مدل گوشواره الماس هوپ - تصویر 12